Επιστολή Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη στον Υπουργό Εσωτερικών, για την αναγκαιότητα προσλήψεων στην ΔΕΥΑΠ – Από το 2019 δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου για αποστολή του αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα του ΑΣΕΠ, για την έναρξη των διαδικασιών για έκδοση προκήρυξης πλήρωσης 101 θέσεων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη επιστολή, με θέμα την αναγκαιότητα προκήρυξης θέσεων εργασίας στη ΔΕΥΑΠ.

 

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας) είναι μία εκ των βασικών Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δήμου Πατρέων, αφού είναι ο Φορέας που διαχειρίζεται την ύδρευση και την αποχέτευση της πόλης. Η Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας συστάθηκε την 31η Δεκεμβρίου του 1988, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Πατρών και είναι Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου), που διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα διοικητικά και εδαφικά όρια αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ, έως και το 2010, περιελάμβαναν μόνο την πόλη της Πάτρας. Από το έτος 2011, με το Ν. 3852/2010, τα όρια αρμοδιότητας  επεκτάθηκαν στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει την πόλη της Πάτρας και τρεις νέες Δημοτικές Ενότητες,  τους πρώην Δήμους Ρίου, Παραλίας και Οβρυάς.

Η ΔΕΥΑΠ λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, αφού λειτουργεί με ανταποδοτικότητα. Το έργο της κρίνεται αναγκαίο για την κοινή ωφέλεια, καθώς έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα, στην εκτέλεση σημαντικού έργου ύδρευσης και αποχέτευσης, με τη δημιουργία αλλά και αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, την κατασκευή διυλιστηρίων νερού και αντλιοστασίων, καθώς και την ανόρυξη και λειτουργία αρκετών νέων γεωτρήσεων προς εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των δημοτών της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι από το 2014, έχουν υλοποιηθεί  από την επιχείρηση, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, συνολικού κόστους πάνω από 50 εκ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια και με μεγάλη απορρόφηση  κονδυλίων από ευρωπαϊκούς πόρους.

Δυστυχώς, όμως, η  επιχείρηση σήμερα ουσιαστικά υπολειτουργεί, αφού δουλεύει με ελάχιστο προσωπικό, πολύ λιγότερο αριθμητικά από αυτό που προβλεπόταν αρχικώς από τον Ο.Ε.Υ. (πρόβλεψη για 385 θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, συνολικά, κατά κλάδο και ειδικότητα). Η απόφαση για συνένωση των γειτονικών Δήμων σε έναν καλλικρατικό και εκτεταμένο Δήμο Πατρέων, είχε ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αυξηθούν κατά το ¼ των ως τότε υδρομέτρων, ενώ το προσωπικό που απορροφήθηκε από τις προϋπάρχουσες κατά τόπους ΔΕΥΑ ήταν ελάχιστο. Συνεπώς, η ΔΕΥΑΠ καλείται να καλύψει ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, με πολύ λίγο προσωπικό. Επιπρόσθετα, από τότε, λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων, δεν έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα, μετά και από τις φυσιολογικές αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, η ΔΕΥΑΠ αριθμεί 173 υπαλλήλους, με αποτέλεσμα η υποστελέχωση να απειλεί την εύρυθμη συνέχιση των νευραλγικών υπηρεσιών που παρέχει η ΔΕΥΑΠ στους δημότες της Πάτρας.

Με την υπ. αριθμ. 40703/2016 (εγκύκλιος 25) του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  καθώς και το υπ. αριθμ. 11276/25-05-2017 έγγραφο του ανωτέρω Υπουργείου, δόθηκε η δυνατότητα στην επιχείρηση να υποβάλει αίτημα προς έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Με την υπ. αριθμ. 364/17/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΔΕΥΑΠ υπέβαλε αίτημα 103 θέσεων διάφορων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ανταποδοτικού χαρακτήρα, σε υπάρχουσες κενές θέσεις του ΟΕΥ.

Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα, κατόπιν ελέγχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Πάτρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ελήφθη η υπ. αριθμ. 7967/16-01-2019 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία «…… εισηγούμαστε  θετικά για την κάλυψη  συνολικά εκατόν δύο (102) θέσεων και αρνητικά για μία (1) θέση, διότι η θέση αυτή δεν προβλέπεται στον ΟΕΥ του εν θέματι φορέα».

Το  Υπουργείο Εσωτερικών  κατόπιν ελέγχου από την επιτροπή ΠΥΣ 33/2006, με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.72/10871/5-04-2019, ενέκρινε την κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη  εκατόν  ένα  (101)  ατόμων, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ  στη ΔΕΥΑΠ και με την επισήμανση «ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την πρόσληψη των ανωτέρω ατόμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικείων φορέων και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα εισπραττόμενα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης», καθώς και ότι «η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94(ΦΕΚ28/Α΄/1994), όπως ισχύει.»

Έκτοτε, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου για αποστολή του αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα του ΑΣΕΠ, για την έναρξη των διαδικασιών για έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων.

Όπως προαναφέραμε, το τακτικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ είναι αυτή τη στιγμή 173 εργαζόμενοι, που καλύπτουν οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και προβλέπεται, τα επόμενα δύο έτη, σύμφωνα με τα ηλικιακά στοιχεία των υπαλλήλων, να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης περίπου 30 υπάλληλοι διάφορων κατηγοριών. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού, περιάγει την Δ.Ε.Υ.Α.Π σε εντελώς οριακή κατάσταση ως προς την συνέχιση της λειτουργίας της, καθώς τα κενά εντοπίζονται στα πλέον σημαντικά για την δημόσια υγεία τμήματά μας (συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού, ύδρευση , αποχέτευση κλπ), αλλά και στις διοικητικές υπηρεσίες.

Είναι επιβεβλημένη η άμεση προώθηση των διαρκών αιτημάτων μας, για την κάλυψη τακτικών θέσεων εργασίας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση της επιχείρησης.

Λαμβάνοντάς υπόψη όλα τα ανωτέρω αιτούμαστε να συνεχιστούν άμεσα οι διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη και να γίνουν πραγματικότητα οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών μας».