Κατατέθηκε από το Δήμο για χρηματοδότηση το Στρατηγικό Πλάνο Έξυπνης Πόλης – Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας

 
Κατατέθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το Δήμο Πατρέων, για χρηματοδότηση, το Στρατηγικό Πλάνο Έξυπνης Πόλης, που συντάχθηκε με επιμέλεια από εργαζόμενους του Δήμου και τους ευχαριστούμε για την συμβολή τους.
 
Στις βασικές θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται οι παρακάτω κύριες δράσεις:
 
Ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών με σκοπό την βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης, χρήσης αστικής συγκοινωνίας και οδικής ασφάλειας. Οι κύριες ενότητες που περιλαμβάνει είναι
Προστασία περιαστικών δασυλλίων, υποδομών και του περιβάλλοντος σε έκτακτες ανάγκες.
Ψηφιακά αυτόνομα συστήματα για την μέτρηση, έλεγχο και διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και φωτισμό οδών και κοινόχρηστων χώρων.
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ορθολογική χρήση πόσιμου νερού.
Ψηφιακά μέσα για την αποτύπωση περιβαλλοντικών μεγεθών ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και θαλάσσιων υδάτων.
Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων και βελτιστοποίησης της αποκομιδής τους.
Πλατφόρμα έξυπνου οδηγού πόλης, ευαισθητοποίησης και βιωματικής επιμόρφωσης για δημότες και επισκέπτες.
Εγκατάσταση σταθερού ασύρματου δικτύου για την απομακρυσμένη
τηλεμετρική διαχείριση όλων των αισθητήρων που εξυπηρετούν τις ψηφιακές
εφαρμογές του Δήμου.
Κέντρο διαλειτουργικότητας για την επιτελική διαχείριση υποσυστημάτων έξυπνων υποδομών για την αξιοποίηση των πληροφοριών, την παραγωγή νέων δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη λήψης αποφάσεων
Οι εργαζόμενοι του Δήμου αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για την εξυπηρέτηση των δημοτών, την εξοικονόμηση και καλλίτερη αξιοποίηση πόρων, την διευκόλυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας του Δήμου και του αντικειμένου των εργαζομένων, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και διεκδικώντας προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις. Έχουν εγκατασταθεί ψηφιακές εφαρμογές και δρομολογούνται άλλες, που είναι ενταγμένες ή αναμένεται να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο πάντα την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας.