Δημοπρατείται άμεσα το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στου Φλόκα

 

 

Δημοπρατείται άμεσα το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στου Φλόκα

 

Δημοπρατείται άμεσα στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στου Φλόκα. Υπεύθυνες για τις μελέτες είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. (Σύνδεσμος Διαχείρισης, Στερεών Αποβλήτων) Αχαΐας, ως ενδιάμεσος φορέας, θα πρέπει να τις αποστείλει στο Υπουργείο, για να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου είχαν, από το 2019, συντάξει τις σχετικές μελέτες για το εργοστάσιο του Φλόκα, προκειμένου να προχωρήσει το έργο.

Πλην όμως υπήρξαν καθυστερήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για έγκριση, που υπερέβησαν τα δύο χρόνια, λόγω τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας και της σχετικής προσαρμογής της μελέτης.

Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο έργο με προϋπολογισμό 44.562.531,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ με επιπλέον δυνατότητα τεχνικών προσαρμογών ύψους 30.801.913,14 ευρώ.

Με αυτό προωθείται αποφασιστικά η επίλυση του σημαντικού ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πάτρας.

Εκτός από το έργο του εργοστασίου ακολουθούν Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων της πόλης, επέκταση του ΧΥΤΥ Φλόκα, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Πάτρα και επέκταση της δυναμικότητας της Ανακύκλωσης.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου που ολοκλήρωσαν, με ξεχωριστή προσπάθεια, τη δύσκολη μελέτη του έργου.

Με την κατασκευή του εργοστασίου ο ΧΥΤΑ  της Ξερόλακκας θα κλείσει.

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων,  και όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. 

Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 8.113  τόνων ετησίως. 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες: 

α) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) αποτελούμενη από Μονάδα Προδιαλογής (μηχανικού διαχωρισμού ή μηχανικής διαλογής) και Μονάδα Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ των μηχανικά διαχωρισμένων οργανικών υλικών και θα δέχεται 53.032 τόνους /έτος σύμμεικτα αστικά απόβλητα (απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου), καθώς και υπολείμματα της ΜΕΒ και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 

(β) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοποβλήτων (ΜΕΒ) αποτελούμενη από Μονάδα Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ των προδιαλεγμένων στην πηγή Βιοαποβλήτων και θα δέχεται 8.113 τόνους /έτος προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα (υλικά καφέ κάδου) και 2.028 τόνους/έτος πράσινα απόβλητα.

Η Μονάδα Ραφιναρίας θα είναι κοινή για την ΜΕΑ και ΜΕΒ.

Η Μονάδα Κομποστοποίησης ΑΣΑ θα δέχεται μηχανικά διαχωρισμένα στην ΜΕΑ οργανικά, 27.800 τόνους/έτος, ενώ η ΜΕΒ θα δέχεται διαχωρισμένα στην πηγή βιοαπόβλητα και μαζί με το διογκωτικό υλικό (πράσινα απόβλητα) θα δέχεται 10.141 τόνους/έτος οργανικό υλικό.

Το σύνολο των επιμέρους κατασκευαστικών έργων θα ονομάζεται στο εξής «ΜΕΑ/ΜΕΒ».

Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. 

Στόχος της εγκατάστασης είναι η εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή), προκειμένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιμα υλικά, με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια) των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα προκειμένου ανάλογα με το είδος βιολογικής επεξεργασίας να παραχθεί κομπόστ τύπου Α, ή /και δευτερογενές καύσιμο. Η ΜΕΑ/ΜΕΒ περιλαμβάνει διακριτή γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αστικών αποβλήτων (ΜΕΒ), από την βιολογική επεξεργασία αυτών παράγει   κομπόστ υψηλής ποιότητας. Εάν το οργανικό κλάσμα, το προερχόμενο από μη προδιαλεγμένα οργανικά, χρησιμοποιείται, για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, τότε  υφίσταται επεξεργασία ξήρανσης για την ελάττωση της υγρασίας του.

 

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική  λειτουργία της υποδομής για έξι (6) έτη.