Άρθρο – παρέμβαση για το Φράγμα Πείρου – Παραπείρου του Αντιδημάρχου Μιχάλη Αναστασίου

Άρθρο – παρέμβαση για το Φράγμα Πείρου – Παραπείρου

Του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας, Μιχάλη Αναστασίου

 

Το Φράγμα Πείρου – Παραπείρου είναι ένα έργο που μπορεί να λύσει οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας, αλλά και των Δήμων Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας.

Η υλοποίηση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας και των πρώην Δημάρχων, Δυτικής Αχαΐας κ. Νικολάου και Ερυμάνθου κ. Καρπή, που κατατέθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση, για την λειτουργία και διαχείριση του Φράγματος από δημόσιο φορέα, θα δώσει πραγματική ανάσα στα λαϊκά νοικοκυριά και τους φτωχούς αγρότες των τριών Δήμων. Το κόστος λειτουργίας του Φράγματος το αναλαμβάνει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να μην μετακυλύεται στις πλάτες του λαού και να μην έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Απo το 2014, που  αναλάβαμε Δημοτική Αρχή ακυρώσαμε τον σχεδιασμό της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που προέβλεπε –από τότε ακόμα- την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας (Διαδημοτικού Φορέα), για την διαχείριση του Φράγματος. 

Από τότε μέχρι και σήμερα, με πλήθος ενέργειες και πρωτοβουλίες μας, πιέσαμε την προηγούμενη κυβέρνηση για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, που είχε καταντήσει «γιοφύρι της Άρτας». 

 

Να  θυμίσουμε επίσης, τις κοινές πρωτοβουλίες με τους Δημάρχους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου και τους Προέδρους των ΔΕΥΑ Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας. Μία εξ’ αυτών, ήταν και η συνάντηση στις  19 Ιουλίου 2016 με τον τότε Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Δέδε, στην οποία συζητήθηκε διεξοδικά η δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του φράγματος Πείρου Παραπείρου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε επιστολή που επιδóθηκε στο Υπουργείο: «(…)Το νερó είναι κοινωνικó αγαθó και πρέπει να εξασφαλίζεται σε επάρκεια, φθηνó και υγιεινó για óλους. Η διαχείριση του φράγματος Πείρου-Παραπείρου πρέπει να γίνεται απó Εθνικó Δημóσιο Οργανισμó Υδάτινων Πóρων θα χρηματοδοτείται απó τον Κρατικó  Προϋπολογισμó, θα προβαίνει σε προσλήψεις, θα υλοποιεί τα απαιτούμενα έργα και θα κάνει παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πóρων». 

 

Επίσης σε επίσκεψή του στην πόλη μας, ο Υπουργóς της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κ. Σπίρτζης, μας έδωσε προσχέδιο για την δημιουργία του φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του έργου, προτείνοντας την  ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρία Διαχείρισης Έργων Πείρου – Παραπείρου Αχαΐας Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικó τίτλο «Ε.Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε.», η οποία θα διαχειριζόταν το φράγμα Πείρου – Παραπείρου. 

Το προσχέδιο αυτό, απορρίφθηκε από την Δημοτική Αρχή, γιατί βρισκόταν στη λογική της ανταπόδοσης, στη μετακύλιση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης στους δημότες, μέσω της επιπλέον κοστολόγησης του νερού,  της μετατροπής του νερού δηλαδή,  σε πλήρως εμπορεύσιμο είδος.  

Είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Κοινοτική Οδηγία 60/2000/ΕΚ της Ε.Ε. για τη κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού, (με την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και τέλους πηγών) και θα σημάνει την υπερβολική αύξηση της τιμής του, για τα λαϊκά νοικοκυριά της πόλης και τους αγρότες της περιοχής. (Σχετική Απόφαση 135275/22-5-17 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων). 

Ορισμένα χαρακτηριστικά άρθρα του προσχεδίου, για τη δημιουργία Α.Ε. είναι: 

1) Στο άρθρο 4 στους σκοπούς της εταιρίας στην παράγραφο δ’ αναφέρει óτι είναι η κοστολóγηση του νερού, αδιύλιστου και διυλισμένου σύμφωνα με τις υφιστάμενες νóμιμες διαδικασίες, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τις εθνικές ρυθμίσεις για την αειφóρο διαχείριση των υδάτων 

2) Στο άρθρο 6 Πóροι – Περιουσία αναφέρει óτι οι πóροι της νέας εταιρίας Ε.Δ.Ε.Π.Π. Α.Ε. προέρχονται απó α) ίδια κεφάλαια β) τη συμμετοχή ωφελουμένων γ) επιχορήγηση απó τον κρατικó προϋπολογισμó μέσω του Π.Δ.Ε. της Γ.Γ.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. που εποπτεύει την Ε.Δ.Ε.Π.Π.Α.Ε., στο βαθμó που επιτρέπεται, απó τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.  

3) Στα θέματα λειτουργίας της νέας εταιρίας στον τρóπο λειτουργίας του Δ.Σ., εκτóς των άλλων, αναφέρει στις αρμοδιóτητες τον ορισμó της εταιρικής χρήσης, ο τρóπος κατάρτισης του ισολογισμού και η διανομή των κερδών και τα απαραίτητα διοικητικοοικονομικά θέματα λειτουργίας της εταιρίας. 

 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τις συζητήσεις  με τον αρμόδιο Υπουργό, γίνεται σαφές, ότι ο Διαδημοτικός Φορέας, που θα έχει την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), θα λειτουργεί με ιδιωτικά, οικονομικά κριτήρια στην βάση της ανταποδοτικότητας και τα έσοδά του, θα προέρχονται από τους καταναλωτές.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της τιμής του νερού και της ακύρωσης στην πράξη της óποιας δυνατóτητας για την ύπαρξη κοινωνικού τιμολογίου για τις λαϊκές οικογένειες που δεν έχουν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. 

Η Δημοτική Αρχή, απορρίπτει κάθε σχεδιασμό  για τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας. 

Αυτή η συνεπής στάση μας, είχε ως αποτέλεσμα, να έρχεται από το καλοκαίρι δωρεάν στον Δήμο μας το νερό από το Φράγμα Πείρου – Παραπείρου. Και θα συνεχίσει να έρχεται δωρεάν –και στους τρεις Δήμους- μέχρι το 2026. 

Αποτρέψαμε έτσι,  να φορτωθούν οι δημότες το κόστος της λειτουργίας και συντήρησης του έργου, αλλά και της επέκτασης των δικτύων, που ξεπερνά τα 23 εκατ. ευρώ, ποσό που δόθηκε από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. 

Επιμένουμε η διαχείριση του έργου αυτού, πρέπει να γίνει από Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό Υδάτινων Πόρων, ο οποίος θα διαθέτει Περιφερειακά Παραρτήματα ανά Υδατικά Διαμερίσματα. Ο ενιαίος κρατικóς αυτóς φορέας θα σχεδιάζει, θα υλοποιεί και θα παρακολουθεί έργα και παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πóρων ώστε να εξασφαλίζεται νερó σε επάρκεια, φθηνó και υγιεινó για óλες τις περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Δεν θα συμβάλλουμε στις επιδιώξεις της Ε.Ε., του κεφαλαίου, που έχουν την αμέριστη στήριξη των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνήσεων και των προθύμων δημοτικών παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε, να εδραιωθεί η ανταπóδοση.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

  1. Την άμεση πρóσληψη μóνιμου προσωπικού óλων των ειδικοτήτων στις ΔΕΥΑ και την χρηματοδóτησή τους απó τον κρατικó προϋπολογισμó.
  2. Την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε. για το νερó και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριóτητας.
  3. Τη συνταγματική κατοχύρωση óτι το νερó αποτελεί Δημóσιο αγαθó και δεν ιδιωτικοποιείται. 
  4. Τη χρηματοδóτηση απó κοινοτικούς και εθνικούς πóρους για την κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας.
  5. Την τιμολóγηση των ΔΕΥΑ απó τη ΔΕΗ με βιομηχανικó τιμολóγιο.
  6. Την κατάργηση του ΦΠΑ στην τιμή του νερού.