Τα ελαιόδεντρα του Δήμου Πατρέων για 7η χρονια στον Κοινωνικό Οργανισμό (ΚΟΔΗΠ) για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών

Για έβδομη  συνεχόμενη χρονιά η Δημοτική αρχή, διαθέτει στον  Κοινωνικό Οργανισμό,  τα ελαιόδεντρα που ανήκουν στην Δημοτική περιουσία του Δήμου Πατρέων προκειμένου, μέρος του ελαιόλαδου που θα προκύψει από την συγκομιδή τους, να ενισχύσει τις  κοινωνικές δομές του Κοινωνικού Οργανισμού (δομή συσσιτίων, κατασκηνώσεων κ.λπ.), και κατ’ επέκταση συμπολίτες μας, που χρήζουν ανάγκης.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός (ΚΟΔΗΠ), καλεί όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη συλλογή του ελαιοκάρπου και την καλλιεργητική φροντίδα των ελαιόδεντρων  της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις τους (λεπτομερή αναφορά στην συλλογή, φροντίδα και καθαρισμό των ελαιόδεντρων) από σήμερα 24 Νοεμβρίου, μέχρι την Πέμπτη 26  Νοεμβρίου 2020. Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν από τις 8:30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο  τηλέφωνο:

2610 362740.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από  Επιτροπή που ορίζεται με Απόφαση Δημάρχου.

Ο/Οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να είναι ΠΕ Γεωπόνος, ελλείψει αυτού, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος ή ΠΕ Δασολόγος ή ΤΕ Δασοπόνος και να είναι εγγεγραμμένος στο Ελαιοκομικό Μητρώο. Θα ληφθεί υπόψη στην επιλογή του αναδόχου η προηγούμενη εμπειρία του στη συλλογή και φροντίδα ελαιόδεντρων.

Όροι συμμετοχής:

 1) Η διάθεση θα γίνει  για 3 χρόνια (2020, 2021 και 2023) και ο ανάδοχος/οι,  θα καρπωθεί το 50% της σοδειάς σε λάδι. Το άλλο 50% θα διατεθεί στον Κοινωνικό Οργανισμό.

2) Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προβεί   στη συλλογή  του ελαιοκάρπου  με  ίδια  μέσα  χωρίς καμία  υποχρέωση διάθεσης μέσων  από τον Δήμο ή τον ΚΟΔΗΠ ( π.χ. ελαιόπανα , αλυσοπρίονα, μεταφορικά μέσα, καύσιμα  κ.λπ.).

3)  Ως αποζημίωση του αναδόχου ορίζεται το 50% από την ετήσια συγκομιδή των ελαιόδεντρων της Δημοτικής Περιουσίας  η οποία θα πραγματοποιείται με δικές του δαπάνες και το 50% θαπαραμένει στο ελαιοτριβείο όπου θα  παραλαμβάνεται  για διάθεση από την υπηρεσία του ΚΟΔΗΠ.

4) Τα ψιλά ξύλα θα συγκεντρώνονται και θα καταστρέφονται με ευθύνη του αναδόχου.

5) Ο/Οι ανάδοχος/οι  είναι υπεύθυνος για το σωστό μάζεμα των ελιών χωρίς να προκληθεί  κοπή ή καταστροφή  των δέντρων καθώς και για τον καθαρισμό του χώρου, υπό την επίβλεψη – επικοινωνία με γεωπόνους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος& Πρασίνου.

6) Ο/Οι ανάδοχος/οι  υποχρεούται  στην υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού με τον Κοινωνικό Οργανισμό για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων.

7) Ο/Οι ανάδοχος/οι  υποχρεούται  για την επεξεργασία του ελαιόλαδου  σε ελαιοτριβεία  που θα έχουν επιλεχθεί  από την αρμόδια επιτροπή.  

9) Άπαντα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά (προτάσεις, έγγραφα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία, εγγραφή στο Ελαιοκομικό Μητρώο κ.λπ.) θα προσκομίζονται εντός σφραγισμένου κλειστού φακέλου.

10)Ένσταση υποβάλλεται μόνο για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής και μέχρι τριών (3) ημερών  μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών. Το αποτέλεσμα της εξέτασης των ενστάσεων ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και την οποία έχουν εγκαίρως ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι.