Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Πάτρα 11 Μαΐου 2020

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Κων/νος Ντάτσας

E- mail: epitropesdp@gmail.com

ΤΗΛ.: 2613 610346

FAX 2613 610290

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Αριθμός 16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Συνεδρίαση, μέσω Τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία μέσω της τηλεδιάσκεψης, λόγω ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης των μελών, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

 

 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο & Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (έως 3 μήνες) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου  – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 14/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην έγκριση της Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του, οικονομικού έτους 2020 (Κώστας Πελετίδης: Δήμαρχος Πατρέων, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών)

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 127/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

 

 1. Α) Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού Κατακύρωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ», Β) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Εξέταση και έγκριση του από 10/04/2020 Α΄ πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Μειοδότη, του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2020 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

 

 1. Σύνταξη των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του  43ου Νηπιαγωγείου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Σύνταξη των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 34ου Νηπιαγωγείου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Σύνταξη των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Τ.Κ. Τσουκαλείκων», προϋπολογισμού 30.000,00 €, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 2/2020 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του  Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Α΄ Φάση 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 1.759.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 5/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

 

 1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού) της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, κατεψυγμένων ψαριών – λαχανικών και ελαιολάδου, προς κάλυψη των αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 1. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωιτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων», με προϋπολογισμό μελέτης 337.003,65 €, χωρίς ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», με προϋπολογισμό μελέτης 323.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΡΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΈΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΟΛΟΥ», με προϋπολογισμό μελέτης 572.403,22 €, χωρίς ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κας Αθανασοπούλου Παναγιώτας για αποζημίωσή της και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 1. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Γεώργιος Παπασταθόπουλος, Κωνσταντίνα  Ανδρουτσοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Παναγιώτης Σκλάβος, Αρετή Αντωνοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Παναγιώτης Βασιλείου, Βανέσσα-Πωλίνα Δημοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Χρήστος Κούτρας,             Άγγελος Σουγιάς) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Βασίλειος Μιχαλόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Μιχαήλ Μιχαλόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Κωνσταντίνα  Σγούρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Ευάγγελος Σγούρας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Σπυρίδωνας Χάϊδας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Ιωάννης Παπαβασιλόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Βασίλειος Μιχόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Δημήτριος Λάζαρης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Παναγιώτης Ασημακόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Ευαγγελία Καρτάνου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Χρήστος Δημητρίου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Βασίλειος Νικολακόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 

 

 

           Ο Πρόεδρος της

     Οικονομικής Επιτροπής
 

 

    ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
 
 

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.